Poznaj nas!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Poznaj nas!!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Poznaj nas!!!

Edukacja, Biznes, Innowacje

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "EBI Association" jest funkcjonującą od 2016 roku organizacją non-profit. Działa na rzecz rozwoju Edukacji, Biznesu i Innowacyjności. Wiedząc, jak ważne jest łączenie tych trzech pionów w tworzeniu nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, staramy się wdrażać projekty, które na zasadach synergii skupiają w sobie dążenie do rozwoju nauki, przedsiębiorczości i pozwalają na wdrażanie w regionie ciekawych innowacji.

Stowarzyszenie "EBI Association" działa zgodnie z zapisami Statutu.

Potencjał kadrowy Stowarzyszenia stanowi jego 15 członków założycieli, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin życia. Są wśród nas doświadczeni przedsiębiorcy, reprezentanci służby zdrowia, nauczyciele i trenerzy, specjaliści ds. innowacji i nowoczesnych technologii oraz samorządowcy. Wszyscy, jako aktywiści i społecznicy, chcieliby stworzyć warunki do rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego mieszkańców regionu, pośrednio przyczyniając się także do wzrostu aktywność beneficjentów stowarzyszenia w społeczeństwie europejskim.

Dodatkowo, większość członków ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych.

Stowarzyszenie buduje swoją sieć współpracy m.in. poprzez kontakty z instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi, jak i międzynarodowymi.

Partnerzy

Klub biznesu

Powołany w ramach Stowarzyszenia "EBI Association" Klub Biznesu powstał przede wszystkim po to, by wspierać i integrować środowisko lokalnych przedsiębiorców i pracodawców oraz budować prestiż i siłę środowiska.

Grupa  stawia sobie za cel szeroko pojęte działania związane z wymianą doświadczeń między lokalnymi przedsiębiorcami, tworzenie sieci współpracy i powiązań kooperacyjnych oraz wzajemnych rekomendacji, dzięki którym lokalna przedsiębiorczość będzie mocniejsza, bardziej innowacyjna i powiązana z lokalnymi potrzebami społeczeństwa.

Realizując swoje cele Klub współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami, aby wzbogacić swoją wiedzę i zasoby oraz zbliżyć się do osiągnięcia podstawowych zadań Klubu.

Baza Usług Rozwojowych

Już wkrótce w Funduszu Górnośląskim S.A.  ruszają fundusze unijne na szkolenia i doradztwo

 Jesteśmy Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania. Zatem z nami u boku postaw na rozwój! Dowiedz się u nas więcej o dotacjach, skonsultuj wniosek, złóż go w naszym jastrzębskim punkcie!

 Fundusz Górnośląski S.A. wraz z nami (punkt dystrybucji środków w Jastrzębiu-Zdroju) rozpoczął już nabór wniosków do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3. Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, czyli szkolenia i doradztwo. Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne). Fundusz Górnośląski S.A. będzie udzielać dotacji na usługi rozwojowe jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim.

 Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

 • Przedsiębiorca wybiera – zgodnie z indywidualnymi potrzebami - usługi z oferty w Bazie Usług Rozwojowych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
 • Baza Usług Rozwojowych powszechnie dostępna i bezpłatna.
 • Szeroki wachlarz możliwości - szkolenia, kurs zawodowy, e-learning, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe.
 • Dofinansowanie do 100.000 zł na firmę i 80% wartości usług rozwojowych.

Fundusz Górnośląski S.A., z którym realizujemy projekt to operator, który gwarantuje:

 • Największy budżet na dofinansowanie usług rozwojowych.
 • Szybką weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej i podpisanie umowy.
 • Bezpłatnego opiekuna dla każdego przedsiębiorcy – Opiekunowie pomogą na każdym etapie udziału w projekcie – od przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej do rozliczenia usługi rozwojowej.
 • Mobilnych doradców na terenie województwa śląskiego – przyjadą i w siedzibie firmy wyjaśnią wszystkie wątpliwości.
 • 25 letnie doświadczenie w obsłudze MŚP w zakresie doradztwa i funduszy unijnych w regionie (jesteśmy spółką, której większościowym akcjonariuszem jest województwo śląskie).

Dokładne informacje podadzą Ci pracownicy punktu dystrybucyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (EBI Association), ul Armii Krajowej 25 oraz pod nr 32 30 75 222.

W okresach trwających naborów punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Poza dniami trwania naboru punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 10:00-16:00. Aktualny harmonogram naboru do pobrania: https://www.bur.fgsa.pl/nabor/

Zapraszamy do udziału w Projekcie!!!

Projekty

Ageing in the Digital Age
Projekt "Ageing in the Digital Age"
Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Okres realizacji projektu: 31.12.2019 – 30.12.2021
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów ponadnarodowych:
 • INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih potencialov, Słowenia
 • QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, Slowacja
 • Wissenschaftsinitiative Niederösterreich (WIN), Austria
Skąd nasze zainteresowanie tematyką edukacji seniorów?
Europa stoi w obliczu rewolucji demograficznej – „eksplozji długowieczności”, ponieważ w nadchodzących dziesięcioleciach liczba osób starszych wzrośnie. Według Eurostatudo 2060 r. co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 65 lat, a co ósma osoba będzie w wieku 80 lat i więcej. Osoby w dużo bardziej zaawansowanym wieku senioralnym nie będą już mniejszością w naszych społeczeństwach, ale znaczącą grupą obywateli. Nadszedł czas, aby zmienić nastawienie do nich i przenieść punkt ciężkości z niepełnosprawności na szanse, możliwości i mocne strony. Starszym pokoleniom należy zapewnić wsparcie edukacyjne, aby mogły pozostać aktywnymi członkami społeczeństwa i jak najdłużej stawiać czoła wyzwaniom związanym z samodzielnym starzeniem się.

Podstawowe cele projektu:

 1. zmniejszenie luki między starzeniem się społeczeństwa a umiejętnościami korzystania z technologii cyfrowych, zwrócenie szczególnej uwagi na kluczowe cyfrowe kompetencje seniorów i uczynienie cyfrowych kompetencjibardziej dostępnymi dla nich;
 2. wzmocnienie pozycji i wspieranie profesjonalistów, opiekunów i wolontariuszy pracujących z seniorami, osób, którzy są w bezpośrednim i częstym kontakcie z seniorami poprzez pokazanie i wyjaśnienie jakie inicjatywy i programy istnieją dla osób starszych, w których nauczą się korzystania z narzędzi online mogących poprawić ich zdrowie i jakość życia.

Szczegółowe cele projektu:

 • wdrożenie e-platformy z interaktywną bazą danych, z możliwością wyszukiwania po różnych parametrach, opisującą i udostępniającą inicjatywy, programy, narzędzia oraz inne materiały, które zostały zidentyfikowane i zebrane w trakcie realizacji projektu. Szczególnie dotyczące promocji umiejętności cyfrowych wśród osób w wieku senioralnym, które są potrzebne, aby uzyskać dostęp do usług publicznych online, dostosować się do świata zorientowanego na technologię cyfrową i czuć się pewnie, korzystając z narzędzi online, które pomagają poprawić ich zdrowie i jakość życia
 • opracowanie katalogu zawierającego dobre praktyki w zakresie wspierania kompetencji cyfrowych seniorów, który da przegląd aktualnej sytuacji w konkretnym środowisku projektowym w krajach partnerów. Zostanie on wzbogacony wynikami czterech międzynarodowych spotkań projektowych, podczas których eksperci z poszczególnych krajów i lokalnych organizacji zajmujących się edukacją seniorów, profesjonaliści, opiekunowie i wolontariusze pracujący z seniorami będą omawiać te kwestie z przedstawicielami naszego Partnerstwa
 • zorganizowanie interaktywnego forum internetowego w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które będzie promować tworzenie sieci kontaktów i wymianę nie tylko między partnerstwami i organizacjami zajmującymi się edukacją seniorów w ich krajach, ale także na poziomie europejskim. Dzięki nowym usługom tłumaczeniowym, możliwe będzie przełamywanie barier językowych między użytkownikami z różnych krajów oraz wspieranie wymiany i wspierania inicjatyw, które mają wpływ na całe społeczeństwo europejskie.

Adresaci projektu:

Grupą docelową naszego projektu są nie tylko organizacje zajmujące się edukacją seniorów, ale także inni profesjonaliści, opiekunowie i wolontariusze pracujący z seniorami. Ci drudzy mają bliski i bezpośredni kontakt z seniorami. Jednak zazwyczaj nie są informowani o najnowszych rozwiązaniach czytrendach w szkoleniach ICT. Nasze materiały będą dla nich doskonałym źródłem informacji, które mogą wykorzystać w swojej pracy z seniorami, aby pokazać i wyjaśnić, jakie inicjatywy i programy istnieją dla osób starszych, aby nauczyć się korzystać z narzędzi online, które poprawiają zdrowie i jakość życia seniorów.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://digitalageing.eu/

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Erasmus+ Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy
Projekt "Erasmus+ Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy"
Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Okres realizacji projektu: 31.12.2018 – 31.12.2020
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów ponadnarodowych:
 • Asociación andaluza de apoyo a la infancia – ALDAIMA, Hiszpania
 • Ente Bilaterale Veneto, Włochy
 • Greek Academic Network – Gunet, Grecja
 • INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih potencialov, Słowenia
 • QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie, Slowacja
 • Wissenschaftsinitiative Niederösterreich (WIN), Austria

Podstawowe cele edukacji dorosłych:

 • przekwalifikowanie, poprawa umiejętności czytania i pisania,  rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych oraz kompetencji obywatelskich: w ramach projektu położony zostanie silny nacisk na doskonalenie umiejętności rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i finansowych, podczas gdy pośrednio projekt poprawi również umiejętności językowe i czytania użytkowników;
 • dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych w ramach kształcenia i szkolenia: projekt zostanie w pełni wdrożony za pomocą otwartych i bezpłatnych narzędzi online oraz środków przekazu, takich jak platforma e-learningowa, aplikacja mobilna, gry online, media społecznościowe, aplikacje multimedialne i współpraca zdalna sieciowa;
 • modernizacja systemu szkolnictwa wyższego – dostęp dla osób dorosłych: akredytacja modułów szkoleniowych opierać się będzie na Europejskim Systemie Transferu Punktów (ECTS), każdy moduł będzie miał określoną liczbę punktów ECTS, aby zapewnić łatwą integrację z systemem szkolnictwa wyższego;
 • podnoszenie świadomości: projekt będzie wspierany szeroko zakrojoną kampanią informacyjną poprzez media społecznościowe, multimedia, seminaria upowszechniające i konferencje.

Grupy docelowe

 • nauczyciele, trenerzy edukacji dorosłych, trenerzy aktywizacji, doradcy z urzędów pracy i doradcy zawodowi, którzy będą mogli wykorzystać opracowane, z przeznaczeniem  do zastosowania w różnych placówkach edukacyjnych, materiały dydaktyczne;
 • młodzi ludzie w trudnej sytuacji finansowej, którzy są bezrobotni lub mają dochody poniżej średniej unijnej jako ostateczni beneficjenci, którzy będą mogli korzystać z modułów szkoleniowych;
 • instytucje szkoleniowe dla osób dorosłych, instytucje świadczące usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi społeczne, grupy społeczności lokalnych, organizacje młodzieżowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje szkolnictwa wyższego jako interesariusze.

Wypracowane w ramach projektu rezultaty będą ogólnodostępne, w formie elektronicznej, bezpłatnie dostępne w Internecie na podstawie otwartych licencji.

Stanowiące trzon projektu technologie informacyjno-komunikacyjne  posłużą do opracowania następujących produktów:

 • Money & Life Skills Przewodnik;
 • Money & Life Skills Moduły szkoleniowe;
 • Money & Life Skills Platforma e-learningowa;
 • Money & Life Skills Aplikacja mobilna.

Wszystkie ww. rezultaty będą dostępne do pobrania ze strony internetowej projektu: http://moneylifeskills.eu/

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Niezawodowa edukacja dorosłych - Europejska wymiana
Projekt "Niezawodowa edukacja dorosłych - Europejska wymiana"
Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 30.11.2018
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska
Wykaz partnerów ponadnarodowych:
 • E-C-C Verein fuer interdisziplinaere Bildung und Beratung, Austria
 • Jafnréttishús, Hafnarfjörður, Islandia
 • Society of Pierian Studies ''ESTIA PIERIDON MUSON'' KATERINI, Grecja

Celem Projektu jest transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie skutecznych sposobów motywowania dorosłych do procesu uczenia się, promocji uczenia się przez całe życie, systemów edukacji dorosłych w różnych krajach europejskich, kryteriów oceny i poprawy jakości systemu szkoleniowego (w ramach edukacji dorosłych), poprawy atrakcyjności edukacji dorosłych, opracowywania programów edukacyjnych/szkoleniowych dla dorosłych,  z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, dostosowania kierunków dalszej edukacji/programów szkoleniowych do potrzeb osób dorosłych.

Dzięki udziałowi w projekcie, instytucje biorące w nim udział mają zwiększyć swój potencjał administracyjny, ale także powinny promować doskonalenie jakości i innowacyjności systemów, instytucji i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia dorosłych, doskonalić zawodowo edukatorów, pogłębiać ich wiedzę, doskonalić umiejętności pedagogiczne, wykonywanie zadań jak również metody i techniki nauczania.

Partnerzy projektu stawiają sobie również za cel zwiększenie aktywności dorosłych w społeczeństwie europejskim, rozwój osobisty uczestników, zwiększenie zdolności adaptacyjnych i umiejętności międzykulturowych uczestników, poprawę ich kompetencji językowych, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz aktywizację współpracy między organizacjami lub instytucjami kształcenia i szkolenia dorosłych w Europie.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

ERASMUS+ i edukacja dorosłych
Projekt „Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska wymiana doświadczeń”
Program ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Okres realizacji projektu: 01.12.2016 – 30.11.2017
Lider projektu: Stowarzyszenie “EBI Association”, Jastrzębie-Zdrój, Polska

Wykaz partnerów ponadnarodowych:

 1. Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitet, Lund, Szwecja
 2. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Kedainiai, Litwa
 3. Senioren-Lernen-Online UG (haftungsbeschränkt), Kiel, Niemcy
 4. Galileo.it S.r.l., Rzym, Włochy
W ramach działań projektowych zakłada się transfer wiedzy oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie niezawodowej edukacji osób dorosłych, w tym przede wszystkim skutecznych sposobów motywowania do dalszego uczenie się, promocji kształcenia ustawicznego, doskonalenia jakości systemów szkoleniowych, opracowywania programów nauczania dla dorosłych słuchaczy z wykorzystaniem ICT czy dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb osób dorosłych.  Ponadto, zakres tematyczny międzynarodowych spotkań projektowych zostanie dodatkowo poszerzony o omówienie niezawodowej edukacji dorosłych: osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej, seniorów oraz imigrantów i uchodźców.
Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym pozwoli na wykorzystanie doświadczeń, wiedzy i kompetencji pozostałych partnerów, zapoznania się z dobrymi praktykami oraz wskazania rozwiązań z zakresu edukacji niezawodowej osób dorosłych do zaadoptowania na lokalnym rynku.
Uczestnikami projektu może być kadra edukacji dorosłych oraz dorośli słuchacze uczący się aspektów niezawodowych.
Materiały opracowane przez Członków Partnerstwa w ramach projektu Programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych pn. „Wysoka jakość edukacji dorosłych – europejska wymiana doświadczeń”:
 • podsumowanie stosowanych przez poszczególnych partnerów metod oraz dobrych praktyk w zakresie skutecznych sposobów motywowania dorosłych do procesu dalszego uczenia się, promowanie kształcenia ustawicznego wśród dorosłych (do pobrania);
 • wykaz narzędzi służących do pozyskiwania i prognozowania potrzeb edukacyjnych osób dorosłych wykorzystywanych przez poszczególnych partnerów (do pobrania);
 • spis tematów szkoleń w zakresie edukacji niezawodowej osób dorosłych oferowanych przez poszczególnych partnerów (do pobrania).
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
TELEOPIEKA

W styczniu 2019 ruszyliśmy z kolejnym projektem dla Seniorów "SOS dla Seniora". Ten projekt realizujemy dla Seniorów z Jastrzębia-Zdroju wspierając ich opieką zdalną oraz koordynując także inne typy wsparcia przyczyniające się do aktywizacji społecznej uczestników. W projekcie dla 300 jastrzębian będziemy realizować także zajęcia Klubu Seniora, spotkania z psychologiem, wsparcie indywidualne w postaci rozmów, spacerów, animacji pomagających w poprawie stanu umysłowego i funkcjonalnego Seniorów, pomoc domową pozwalającą na podniesienie aktywności życiowej. W pierwszym etapie naboru (8-21. marca 2019) rozpatrujemy zgłoszenia uczestników projektu BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU (nabór zamknięty). W kolejnym etapie rozpocznie się rekrutacja i nabór otwarty dla jastrzębian, którzy do tej pory nie uczestniczyli w naszych projektach (od 8. kwietnia 2019 do zebrania 200 zgłoszeń). Dokumenty są dostępne poniżej.

Zasady rekrutacji i działania projektu są opisane w Regulaminie. Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM (uwaga nowa wersja).

Tu do pobrania 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, Zaświadczenie lekarskie OŚWIADCZENIE SICI POMOCOWEJ nowe (uwaga wznowiona wersja)i  ZAKRES DANYCH z zakresem danych osobowych do wprowadzenia do systemu administracyjnego LSI dla Urzędu Marszałkowskiego. Wypełnione dokumenty należy w formie papierowej dostarczyć do Biura projektu przy ul. Armii Krajowej 25 (samodzielnie lub przez reprezentanta) lub do naszego pracownika, z którym umówiono spotkanie. Liczą się kompletne dokumenty. Przypominamy o kolejności zgłoszeń. Do projektu przyjmujemy 200 aplikacji.

Więcej na stronie www.ebi.org.pl/SOS.

 

_________________________________________________________________________________________

Od czerwca 2017 do maja 2019 wraz z partnerami - spółką OPIEKANOVA oraz miastami Jastrzębie-Zdrój i Częstochową, realizujemy największy w regionie projekt wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych teleopieką. Dzięki projektowi otworzyliśmy na Śląsku największe Centrum Alarmowe Teleopieki, które całodobowo wspiera 490 podopiecznych. Dzięki zastosowanym urządzeniom do teleopieki, jakie wybraliśmy po wielomiesięcznych testach oraz dzięki pracy fantastycznych teleopiekunów minimalizujemy ryzyko utraty zdrowia i życia w sytuacjach poprzez podjęcie szybkiej akcji ratunkowej. Nasi teleopiekunowie pracują także z uczestnikami projektu wspierając rozmową czy aktywizując społecznie.  Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie http://www.ebi.org.pl/teleopieka. Zapraszamy.

Certyfikacja

CERTYFIKACJA JAKOŚCI USŁUG EBIC – PEWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG!

[sg_popup id=885] EBIC jest certyfikatem poświadczającym wysoką jakość usług prowadzonych przez polskie firmy i instytucje. Jest poprzedzona procesem wielokanałowego wystandaryzowanego audytu – najpierw wewnętrznego, a następnie prowadzonego przez wykwalifikowanych audytorów.

Certyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach:
• Edukacja i rozwój
• Biznes
• Usługi społeczne.

W każdej kategorii certyfikacja jest prowadzona wg odmiennego standardu.

Posiadanie Certyfikatu EBIC jest dla Państwa klientów i kontrahentów istotną informacją na temat realizowanych u Państwa standardów obsługi klienta, komunikacji z otoczeniem, rzetelności przedstawianych danych i realizacji zamówień. Wskazuje, że mogą Państwo stać się dla innych podmiotów istotnym i rzetelnym partnerem i w sposób wystandaryzowany prowadzą Państwo swoją działalność.
W zależności od kategorii Standard procesu certyfikacji koncentruje się na nieco innych elementach. I tak w przypadku usług edukacyjnych i rozwojowych najwyższa waga audytu dotyczy dbałości o efektywność procesu nauczania i aktywizacji uczestników, w przypadku kategorii BIZNES i USŁUGI SPOŁECZNE – najbardziej wnikliwie analizujemy faktyczną realizację zamówień i komunikacji z klientami. Wszystko to sprawdzamy w oparciu o przedstawione przez Państwa standardy, które zostały poprawnie zweryfikowane na etapie II audytu.

Warto zaznaczyć, iż Certyfikacja jest prowadzona przez zewnętrznych, niezależnych audytorów. Każdy podmiot podlegający procesowi certyfikacji otrzymuje wyznaczonego audytora doświadczonego w audytach jakości Państwa branży.

Audyt nie jest kontrolą finansową! Dotyczy tylko ogólnie dostępnych lub przez Państwa wyznaczonych jako dowody standaryzacyjne dokumentów.

Kontakt

Stowarzyszenie „EBI Association”

 • 0048 32 3075222 Fax: 0048 32 4710084
 • biuro@ebi.org.pl
 • www.ebi.org.pl
 • ul. Armii Krajowej 25
  44-330 Jastrzębie Zdrój

 • 9:00 - 15:00

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie EBI ASSOCIATION z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25, w celach handlowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie EBI ASSOCIATION z siedziba w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25. Podanie danych oraz wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu. Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Powyższa zgoda dodatkowe obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

  Skip to content